HP LaserJet 3052 All in One Printer - การส่งแฟกซ์โดยหมุนจากโทรศัพท์พ่วง

background image

การสงแฟกซโดยหมุนจากโทรศัพทพวง

ในบางครั้ง คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากเครื่องโทรศัพทที่ตอกับสายโทรศัพทสายเดียวกับเครื่องออลล-อิน-วัน
ตัวอยางเชน ในกรณีที่คุณจะสงแฟกซไปหาบุคคลที่ใชเครื่องแฟกซในโหมดรับสายดวยตนเอง คุณอาจโทรไปกอนเพื่อแจง
ใหทราบวาคุณจะสงแฟกซไปให

หากตองการสงแฟกซโดยหมุนหมายเลขจากโทรศัพทพวง

หมายเหตุ

โทรศัพทตองเชื่อมตอกับพอรต "โทรศัพท" (พอรตที่มีสัญลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)

1.

ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ

คุณไมสามารถใชเครื่องสแกนแบบแทน (HP LaserJet 3055/3390/3392 all-in-one

(HP LaserJet 3055/3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) เมื่อสงแฟกซดวยการหมุนเบอรจากโทรศัพทพวง

2.

ยกหูโทรศัพทที่ตอกับสายโทรศัพทเดียวกับเครื่องออลล-อิน-วัน หมุนหมายเลขแฟกซโดยใชแผงปุมกดของโทรศัพท

3.

เมื่อผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคุณ

4.

เมื่อคุณไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกดปุม

Start Fax (เริ่มสงโทรสาร)

รอจนกระทั่งขอความ Connecting (การเชื่อม

ตอ) ปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม จากนั้นจึงวางหูโทรศัพท