HP LaserJet 3052 All in One Printer - เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความละเอียด

background image

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

หมายเหตุ

การเพิ่มความละเอียดคือการเพิ่มขนาดของแฟกซ แฟกซที่มีขนาดใหญขึ้นจะใชเวลาสงนานขึ้น และอาจ

ไมพอดีกับขนาดหนวยความจําที่มีอยูในเครื่องออลล-อิน-วัน

คาความละเอียดที่ระบบตั้งไว คือ Fine (ดี )

ใชขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหนึ่งตอไปนี้:

Standard (มาตรฐาน ): การตั้งคานี้จะใหคุณภาพที่ต่ําที่สุด และใชเวลาในการสงเร็วที่สุด

Fine (ดี ): การตั้งคานี้จะใหคุณภาพความละเอียดที่สูงกวาแบบ Standard (มาตรฐาน ) ซึ่งจะเหมาะสําหรับเอกสาร
ประเภทขอความ

Superfine (ละเอียดพิเศษ): การตั้งคานี้เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและรูปภาพ โดยที่เวลาในการสงจะชา
กวาแบบ Fine (ดี ) แตจะเร็วกวาแบบ Photo (ภาพถาย )

Photo (ภาพถาย ): การตั้งคานี้จะใหคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงที่เพิ่มมากขึ้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาความละเอียดที่ระบบตั้งไว

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax setup (การตั้งคาแฟกซ ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Fax Send setup (การตั้งคาการสงแฟกซ ) และกด

4.

ใ ชป ุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Def. Resolution (ความละเอียดที่ระบบตั้งไว ) และกด

5.

ใชปุม

<

หรือ

>

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาความละเอียดตามที่ตองการ

6.

กด เพื่อบันทึกคาที่คุณเลือก

หากตองการปรับความละเอียดของแฟกซปจจุบัน

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Resolution (ความละเอียด )

เพื่อแสดงการตั้งคาความละเอียดปจจุบัน

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือกการตั้งคาความละเอียดที่เหมาะสม

3.

กด เพื่อบันทึกคาที่คุณเลือก

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซสําหรับการสงแฟกซปจจุบัน สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนความละเอียดของแฟกซที่ระบบตั้งไว โปรดดูที่

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

หมายเหตุ

หากตองการเปลี่ยนความคมชัดของแฟกซหรือขนาดเมื่อสแกน คุณตองเปลี่ยนการตั้งคาที่ระบบตั้งไว

โปรดดู ที่

การเปลี่ยนการตั้งคาความเขม/ความสวาง (ความคมชัด) ที่ระบบตั้งไว

หรือ

การเปลี่ยนการตั้งคาขนาด

กระจกที่ระบบตั้งไว

THWW

แฟกซ: วิธีการ

219