HP LaserJet 3052 All in One Printer - การควบคุมงานพิมพ์

background image

การควบคุมงานพิมพ

เนื้อหาสวนนี้จะเกี่ยวของกับคําแนะนําในการพิมพเบื้องตน เมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาพิมพ ใหทําตามลําดับการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความสําคัญกอน-หลัง

หมายเหตุ

ชื่อของคําสั่งและกลองโตตอบอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ