HP LaserJet 3052 All in One Printer - ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

background image

ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

สงหรือรับแฟกซไดชามาก

แฟกซอาจสลับซับซอนเกินไป

เชน แฟกซที่มี

กราฟกมากเกินไป

แฟกซที่ซับซอนจะใชเวลาในการสงหรือรับนาน
การแบงแฟกซที่มีความยาวมากๆ

ออกเปนหลาย

แฟกซและการลดความละเอียดจะชวยเพิ่มความ
เร็วในการสง

เครื่องแฟกซปลายทางอาจใชโมเด็มที่มีความเร็ว
ต่ํา

เครื่องออลล

-อิน-วันจะสงแฟกซโดยใชความเร็ว

โมเด็มสูงสุดที่เครื่องแฟกซปลายทางจะสามารถ
รับได

แฟกซที่สงหรือไดรับมีความละเอียดสูงมาก

หากคุณกําลังรับแฟกซที่มีความละเอียดสูง

ลอง

โทรบอกใหผูสงลดความละเอียดลง

แลวสงแฟกซ

ดังกลาวมาใหม

หากคุณเปนผูสง ใหลดความ

ละเอียดลงและสงแฟกซใหม

โปรดดูที่

การ

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความละเอียด

เพื่อเปลี่ยน

การตั้งคาที่ระบบตั้งไว

สายโทรศัพทอาจใชงานไมได

วางหูโทรศัพทและสงแฟกซใหม

ใหบริษัท

โทรศัพทตรวจสอบสายโทรศัพท

คุณสงแฟกซผานสายระหวางประเทศ

คุณตองใชเวลาที่มากขึ้นในการสงแฟกซไปตาง
ประเทศ

พิมพบันทึกการใชงานแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซในเวลาที่ไมเหมาะสม

การตั้งคาบันทึกการใชแฟกซหรือรายงานการใช
แฟกซไมถูกตอง

พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและตรวจดูเมื่อมีการ
พิมพรายงาน

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้ง

เวลาในการพิมพบันทึกหรือรายงาน

โปรดดูที่

การพิมพบันทึกการใชแฟกซ

หรือ

การตั้งเวลา

พิมพรายงานการใชแฟกซ

เสียงของเครื่องออลล

-อิน-วันดังหรือเบาเกินไป

การตั้งคาระดับเสียงอาจไมถูกตอง

โปรดดูที่

การใชตัวควบคุมระดับเสียงของเครื่อง

ออลล

-อิน-วัน

342

บท 13 การแกปญหา

THWW

background image

ปญหาเกี่ยวกับการทําสําเนา

การปองกันปญหา

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสําเนาเอกสารได โดยดําเนินการตามขั้นตอนงายๆ ตอไปนี้

ทําสําเนาเอกสารจากเครื่องสแกนแบบแทน จะทําใหไดสําเนาเอกสารที่มีคุณภาพสูงกวาการทําสําเนาเอกสารจาก
อุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติ ADF

ใชตนฉบับที่มีคุณภาพ

ใสกระดาษใหถูกตอง หากใสกระดาษไมถูกตองจะทําใหกระดาษเอียง ภาพที่ไดไมชัดเจน และเกิดปญหากับโปรแกรม
OCR โปรดดูคําแนะนําที่

การใสเอกสารสําหรับการแฟกซ การทําสําเนาหรือการสแกน

ใหใชกระดาษรองเพื่อปองกันเอกสารตนฉบับ

หมายเหตุ

ตรวจสอบวา สื่อสําหรับพิมพถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP หากสื่อที่ใชพิมพตรงตามขอ

กําหนดรายละเอียดของ HP แลว ปญหาการดึงกระดาษอาจมีสาเหตุมาจากลูกกลิ้งแบบ Pickup หรือแผนแยก
กระดาษฉีกขาด โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่

ฝายดูแลลูกคาของ HP

หรือแผนพับที่ใหมาใน

กลองเครื่องออลล-อิน-วัน

ปญหาของภาพ

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพอาจเหลือนอย

ใสตลับหมึกพิมพ

โปรดดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึก

พิมพ

เอกสารตนฉบับอาจมีคุณภาพไมดี

หากเอกสารตนฉบับสีออนเกินไปหรือชํารุดเสีย
หาย

เอกสารที่ทําสําเนาออกมาอาจไมชัดเจน แม

วาคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม

หากเปนไปได

ใหเปลี่ยนใชเอกสารตนฉบับที่ดีกวาเดิม

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี

สีของพื้นหลังอาจทําใหภาพดานหนาที่พิมพออก
มากลมกลืนกับพื้นหลังมากเกินไป

หรือทําใหพื้น

หลังปรากฏออกมาในอีกเฉดสีหนึ่ง

หากเปนไป

ได

ใหใชเอกสารตนฉบับที่ไมใชพื้นหลังเปนสี

แถบสีขาวหรือแถบสีจาง

ๆ ในแนวตั้งปรากฏบน

สําเนา

สื่อที่ใชอาจไมถูกตองตามขอกําหนดรายละเอียด
ของ

HP

ใชสื่อที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ

HP

โปรดดูที่

ขอกําหนดรายละเอียดของสื่อที่ใชพิมพ

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพอาจเหลือนอย

ใสตลับหมึกพิมพ

โปรดดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึก

พิมพ

สําเนาออกมาเปนเสน

อาจติดตั้งถาดกระดาษ

1 (HP LaserJet

3050/3052/3055 all-in-one
(HP LaserJet 3050/3052/3055 ออลล-อิน-
วัน

)) หรือถาดกระดาษ 2 (HP LaserJet

3390/3392 all-in-one (HP LaserJet
3390/3392 ออลล-อิน-วัน)) ไมถูกตอง

ตรวจสอบวา

ถาดกระดาษอยูในตําแหนงแลว

THWW