HP LaserJet 3052 All in One Printer - ปัญหาที่เกิดกับ Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4

background image

การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

355

background image

พิมพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตัวอักษรไมถูกตอง

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นกับบางโปรแกรม

ลองดาวนโหลดแบบอักษรที่มีอยูในไฟล

EPS ลงในเครื่องออลล-อิน-วันกอน

ที่จะพิมพ

สงไฟลในรูปแบบ

ASCII แทนที่จะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวยเลขฐาน

สอง

(Binary Encoding)

คุณไมสามารถพิมพจากการด USB อื่นได

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไมไดติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ

USB

เมื่อเพิ่มการด

USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB Adapter Card

Supportทั้งนี้ เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้มีในเว็บไซต Apple

เมื่อเชื่อมตอกับสาย USB เครื่องออลล-อิน-วันจะไมปรากฏใน Print Center ของ Macintosh หลังจากที่เลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ

วิธีแกไข

ปญหานี้อาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร

การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

ตรวจสอบวาเครื่อง

Macintosh ของคุณใช USB ได

ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการของ

Macintosh คือ Mac OS X V10.3

หรือ

Mac OS X V10.4

ตรวจดูวาเครื่อง

Macintosh ของคุณมีซอฟตแวร USB ที่เหมาะสมจาก

Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

ตรวจสอบวาเครื่องออลล

-อิน-วันเปดอยูหรือไม

ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิล

USB ถูกตอง

ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล

USB ที่มีความเร็วสูงตามความเหมาะสม

ใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ

USB มากเกินไป เนื่องจากจะมี

การดึงกระแสไฟจากการเชื่อมตอ

ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด

จากกลุมการเชื่อมตอ

และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB บนเครื่อง

คอมพิวเตอรหลักโดยตรง

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการเชื่อมตอฮับ

USB ที่ไมมีแหลงจายไฟมากกวา 2 ตัว

ในแถวของกลุมการเชื่อมตอหรือไม

ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด

จากกลุมการเชื่อมตอนั้น

และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB บนเครื่อง

คอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหตุ

คียบอรด

iMac เปนฮับ USB ที่ไมมีแหลงจายไฟ

ตาราง 13-4

ปญหาที่เกิดกับ Mac OS X V10.3 และ Mac OS X V10.4 (ตอ)

356

บท 13 การแกปญหา

THWW

background image

เครื่องมือในการแกปญหา

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงเครื่องมือที่คุณสามารถนํามาใชชวยแกปญหาที่เกี่ยวกับเครื่องออลล-อิน-วันของคุณ

หนาเอกสารและรายงานตางๆ ของเครื่องออลล-อิน-วัน

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงหนาเอกสารและรายงานตาง ๆ ที่ชวยคุณวินิจฉัยขอบกพรองและแกปญหาที่เกี่ยวกับเครื่องออลล-อิน-
วัน

หนาสาธิต

ในการพิมพหนาตัวอยาง ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน กด

Menu (เมนู )

จนกระทั่งเมนู Reports (รายงาน ) จะปรากฏ แลวใหกด

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

จนกระทั่งขอความ Demo page (หนาสาธิต) ปรากฏ และกด

หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงคาคอนฟกจะแสดงรายการการตั้งคาและคุณสมบัติปจจุบันของเครื่องออลล-อิน-วัน คุณสามารถพิมพหนาแสดงคา
คอนฟกจากเครื่องออลล-อิน-วันหรือ HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) หากตองการพิมพหนาแสดงคาคอนฟกจาก
เครื่องออลล-อิน-วัน ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Reports (รายงาน ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Config report (ตั้งคาคอนฟกรายงาน) และกด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดูที่

หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet

3390/3392

ออลล-อิน-วัน))

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะแสดงอายุการใชงานที่เหลือของตลับหมึกพิมพ HP พรอมทั้งแสดงจํานวนหนาที่คาดวา
จะพิมพไดอีกโดยประมาณ จํานวนหนาที่พิมพแลว และขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ คุณสามารถพิมพหนาแสดง
สถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจากเครื่องออลล-อิน-วันหรือ HP ToolboxFX (HP ToolboxFX) หากตองการพิมพจากเครื่อง
ออลล-อิน-วัน ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1.

บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ใหกด

Menu (เมนู )

2.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Reports (รายงาน ) และกด

3.

ใชปุม

<

หรือปุม

>

เพื่อเลือก Supplies Status (สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ) และกด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง โปรดดูที่

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง (HP LaserJet

3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 ออลล-อิน-วัน))

THWW