HP LaserJet 3052 All in One Printer - ซับเน็ต

background image

ซับเน็ต

เมื่อแอดเดรสของเครือขาย IP สําหรับคลาสเครือขายเฉพาะถูกกําหนดใหกับองคกร การจัดแบงใด ๆ สําหรับเครือขาย
มากกวาหนึ่งเครือขายที่จะปรากฏในตําแหนงนั้นจะไมปรากฎ ผูดูแลระบบเครือขายทองถิ่นใชซับเน็ตเพื่อพารติชั่นเครือขาย
เปนเครือขายยอยหลาย ๆ เครือขาย การแยกเครือขายเปนซับเน็ตจะชวยปรับปรุงดานสมรรถนะ และชวยใหใชเนื้อที่แอดเด
รสเครือขายที่มีจํากัดใหไดดียิ่งขึ้น

ซับเน็ตมาสก

ซับเน็ตมาสก คือ กลไกที่นํามาใชเพื่อแบงเครือขาย IP เดี่ยวเปนเครือขายยอยที่แตกตางกันหลาย ๆ เครือขาย สําหรับคลา
สเครือขายที่ให สวนของ IP แอดเดรสที่ปกติควรนํามาใชเพื่อระบุถึงโหนดที่ใช จะทําหนาที่ระบถึงเครือขายยอยแทน มีการ
จัดเตรียมซับเน็ตมาสกไวให IP แอดเดรสแตละแอดเดรส เพื่อระบุถึงสวนที่นํามาใชสําหรับเครือขายยอย และสวนที่นํามาใช
เพื่อระบุถึงโหนด สําหรับตัวอยาง โปรดดูที่

ตาราง 9-9 ตัวอยาง: ซับเน็ตมาสก 255.255.0.0 นํามาใชกับเครือขายคลาส A

ตาราง 9-9

ตัวอยาง: ซับเน็ตมาสก 255.255.0.0 นํามาใชกับเครือขายคลาส A

แอดเดรสเครือขายคลาส A

เครือขาย 15

xxx

xxx

xxx