HP LaserJet 3052 All in One Printer - การสแกนไปยังไฟล์

background image

การสแกนไปยังไฟล

หากตองการสแกนไปยังไฟลโดยใชปุม

Scan To (สแกนไปยัง )

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหทําตามคําแนะ

นําตอไปนี้

หมายเหตุ

หากตองการใชคุณสมบัตินี้ใน Windows คุณตองตั้งโปรแกรมปลายทางของไฟลในการตั้งคาการส

แกนกอนใชการสแกนไปยังไฟล โปรดดูที่

การตั้งโปรแกรมปุม Scan To (สแกนไปยัง ) ของเครื่องออลล-อิน-วัน

1.

ปอนตนฉบับที่ตองการสแกนลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงายดานที่จะ
สแกนขึ้นและใหสวนบนของเอกสารหันเขา จากนั้นใหปรับตัวกั้นกระดาษ

-หรือ-

ยกฝาปดเครื่องสแกนแบบแทนขึ้น แลวนําเอกสารตนฉบับมาวางโดยคว่ําหนาลงกับเครื่องสแกน โดยใหมุมซายบนของ
เอกสารชิดกับมุมขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝาลง

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องออลล-อิน-วัน ใหกด

Scan To (สแกนไปยัง )

3.

ใชปุม

<

หรือ

>

เพื่อเลือกปลายทางไฟล

4.

กด

Start Scan (เริ่มสแกน)

หรือ เพื่อสแกนเอกสารไปยังไฟล