HP LaserJet 3052 All in One Printer - Tabell med varningsmeddelanden

background image

Tabell med varningsmeddelanden

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

10.0000 Förbrukningsmaterialfel

Tonerkassetten är inte installerad på rätt sätt.

1.

Installera tonerkassetten igen.

2.

Stäng av och slå på allt-i-ett-enheten.

3.

Om problemet kvarstår byter du
kassetten.

Anpassa efter sida endast på flatbädd

Förminsknings-/förstoringsfunktionen gäller
bara kopior som görs från flatbäddsskannern.

Använd skannern eller välj en annan
inställning för förminskning/förstoring.

Dok.matartrassel. Rensa, mata om.

Utskriftsmaterial har fastnat i den
automatiska dokumentmataren.

Öppna dokumentluckan, ta bort materialet,
stäng luckan och lägg papper i
dokumentmataren.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Dokumentmat. tar ej upp. Mata om.

Utskriftsmaterialet i den automatiska
dokumentmataren plockas inte upp.

Ta bort och lägg tillbaka materialet i
dokumentmataren.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Ej godkänt material används/Ej godkänd
svart (godkänn genom att trycka på [

]

En förbrukningsartikel som inte är från HP har
installerats. Meddelandet visas tills material
som är från HP installeras eller tills du trycker

.

Om du tror att du har köpt
förbrukningsmaterialet som en äkta HP-
produkt, ringer du till HP:s telefonlinje för
bedrägerier på 1-877-219-3183. Service och
reparationer som krävs på grund av material
som inte är från HP omfattas inte av
HP:s garanti.

Fortsätt utskriften genom att trycka på

. Det

första väntande jobbet avbryts.

Enheten upptagen. Försök senare.

Allt-i-ett-enheten används för närvarande.

Vänta tills det aktuella jobbet är klart.

SVWW

Meddelanden på kontrollpanelen

319

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Enhetsfel. Tryck på [

].

Ett internt kommunikationsfel har uppstått i
allt-i-ett-enheten.

Det här är enbart ett varningsmeddelande.
Utskriftsresultatet kan påverkas.

Fax försenat – sändningsminnet fullt

Faxminnet är fullt.

Avbryt faxet genom att trycka på

eller

Avbryt

. Skicka faxet igen. Om felet uppstår

igen måste du eventuellt skicka faxet i flera
delar.

Faxminnet är fullt Mottagning avbryts.

Minnet i allt-i-ett-enheten tog slut under en
faxöverföring. Endast sidor som ryms i
minnet kommer att skrivas ut.

Skriv ut alla fax och be avsändaren skicka om
faxet. Avbryt alla fax eller ta bort faxen från
minnet. Mer information finns i

Tömma

sparade fax

.

Obs! Det går inte att åtgärda problemet
genom att installera ett DIMM-kort (endast
HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett).

Faxminnet är fullt Sändning avbryts

Minnet i enheten tog slut under en
faxöverföring. Alla sidorna i faxet måste
finnas i minnet för att faxet ska skickas
korrekt. Endast sidorna som ryms i minnet
skickades.

Skriv ut alla mottagna fax eller vänta tills alla
väntande fax har skickats.

Be avsändaren att skicka faxet igen.

Avbryt alla fax eller ta bort faxen från minnet.
Mer information finns i

Tömma sparade fax

.

Faxmott.fel

Ett fel inträffade när ett fax togs emot.

Be avsändaren att skicka faxet igen.

Försök att faxa till avsändaren eller en annan
fax.

Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen
genom att trycka på

Starta fax

.

Kontrollera att telefonsladden är ordentligt
ansluten genom att koppla bort och koppla in
den igen.

Kontrollera att du använder telefonsladden
som levererades med allt-i-ett-enheten.

Kontrollera att telefonen fungerar genom att
koppla bort allt-i-ett-enheten, koppla in en
telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.

Stäng av felkorrigeringsläget och V.34. Be
avsändaren att skicka faxet igen. Mer
information finns i

Ställa in felkorrigering för

fax

och

Ändra V.34-inställningen

.

Anslut allt-i-ett-enheten till en annan
telefonlinje.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Faxsändningsfel

Ett fel inträffade när ett fax skickades.

Skicka faxet igen.

Försök att skicka till ett annat faxnummer.

Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen
genom att trycka på

Starta fax

.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

320

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Kontrollera att telefonsladden är ordentligt
ansluten genom att koppla bort och koppla in
den igen.

Kontrollera att du använder telefonsladden
som levererades med allt-i-ett-enheten.

Kontrollera att telefonen fungerar genom att
koppla bort allt-i-ett-enheten, koppla in en
telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.

Anslut allt-i-ett-enheten till en annan
telefonlinje.

Ställ in faxupplösningen på värdet Standard
i stället för värdet Hög. Mer information finns
i

Ändra inställningen för upplösning

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Fax upptagen Sändning avbruten

Numret som du faxade till var upptaget. Allt-
i-ett-enheten har avbrutit sändningen av
faxet.

Kontakta mottagaren och fråga om den
mottagande faxenheten är klar att ta emot
faxmeddelanden.

Kontrollera att du ringer rätt nummer.

Kontrollera att alternativet Återuppr. om
upptag.
är aktivt.

Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen
genom att trycka på

Starta fax

.

Kontrollera att telefonen fungerar genom att
koppla bort allt-i-ett-enheten, koppla in en
telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje och skicka faxet igen.

Försök med en annan telefonsladd.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Fax upptagen Återuppringning väntas

Numret som du faxade till var upptaget. Det
upptagna numret rings automatiskt upp igen.
Mer information finns i

Ändra inställningarna

för återuppringning

.

Tillåt allt-i-ett-enheten att försöka skicka faxet
igen.

Kontakta mottagaren och fråga om den
mottagande faxenheten är klar att ta emot
faxmeddelanden.

Kontrollera att du ringer rätt nummer.

Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen
genom att trycka på

Starta fax

.

Kontrollera att telefonen fungerar genom att
koppla bort allt-i-ett-enheten, koppla in en
telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

SVWW

Meddelanden på kontrollpanelen

321

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje och försök skicka faxet
igen.

Försök med en annan telefonsladd.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Grupp tillåter inte gruppuppringning

Kortnumret som du har angett är kopplat till
en grupp. Det går inte att koppla ett
gruppkortnummer till ett annat
gruppkortnummer.

Koppla snabbvalsknappar (inställda som ett
kortnummer) eller kortnummerkoder till ett
gruppkortnummer.

Ingen uppringningston

Ingen kopplingston har identifierats.

Lyssna efter en kopplingston på telefonlinjen
genom att trycka på

Starta fax

.

Dra ut telefonsladden från allt-i-ett-enheten
och väggjacket och sätt tillbaka sladden.

Kontrollera att du använder telefonsladden
som levererades med allt-i-ett-enheten.

Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla
en telefon till jacket och försök ringa ett
röstsamtal.

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje. Mer information finns i

Ändra inställning för avkänning av
kopplingston

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Inget dokument skickat

Allt-i-ett-enheten skannade inte några sidor
eller också kom det inga sidor från datorn för
faxning.

Försök skicka faxet igen.

Inget fax identifierat

Allt-i-ett-enheten besvarade det
inkommande samtalet men inget fax hittades.

Tillåt allt-i-ett-enheten att försöka ta emot
faxet igen.

Försök med en annan telefonsladd.

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Inget faxsvar. Sändning avbruten

Det gick inte att återuppringa ett faxnummer
eller också är funktionen för återuppringning
vid inget svar inaktiv.

Kontakta mottagaren och fråga om den
mottagande faxenheten är klar att ta emot
faxmeddelanden.

Kontrollera att du ringer rätt nummer.

Kontrollera att återuppringningsfunktionen är
aktiv.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

322

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Dra ut telefonsladden från allt-i-ett-enheten
och väggjacket och sätt tillbaka sladden.

Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla
en telefon till jacket och försök ringa ett
röstsamtal.

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Inget faxsvar Återuppringning väntas

Den mottagande faxlinjen svarade inte. Allt-i-
ett-enheten försöker skicka faxet igen efter
några minuter.

Tillåt allt-i-ett-enheten att försöka skicka faxet
igen.

Kontakta mottagaren och fråga om den
mottagande faxenheten är klar att ta emot
faxmeddelanden.

Kontrollera att du ringer rätt nummer.

Om allt-i-ett-enheten fortsätter att ringa upp,
drar du ut telefonsladden från väggjacket,
kopplar en telefon till jacket och försöker ringa
ett röstsamtal.

Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack för en
annan telefonlinje.

Försök med en annan telefonsladd.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Inget papper plockas upp

för att forts.

Allt-i-ett-enheten plockade inte upp
utskriftsmaterial.

Kontrollera att materialet ligger tillräckligt
långt in i inmatningsfacket. Kontrollera sedan
att stöden för papperslängden stämmer med
materialstorleken i fack 2 (HP LaserJet
3390/3392 allt-i-ett).

Lägg in materialet i inmatningsfacket igen
och tryck på

.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Inst. rensade

Utskriftsinställningarna på allt-i-ett-enheten
har raderats.

Ange jobbinställningarna igen.

Kommunikationsfel

Ett fel i kommunikationen mellan allt-i-ett-
enheten och avsändaren eller mottagaren
har uppstått.

Tillåt allt-i-ett-enheten att försöka skicka faxet
igen. Dra ut telefonsladden från väggjacket,
koppla en telefon till jacket och försök ringa
ett samtal. Koppla allt-i-ett-enheten till ett jack
för en annan telefonlinje.

Försök med en annan telefonsladd.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

SVWW

Meddelanden på kontrollpanelen

323

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Kopiering avbruten. Ta bort dokumentet

Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att
trycka på

Avbryt

medan sidor matades från

den automatiska dokumentmataren.
Dokumentmataren rensas inte automatiskt
när jobbet avbryts.

Ta bort papper som fastnat. Mer information
finns i

Trassel i den automatiska

dokumentmataren

. Ta bort objekten i

dokumentmataren och starta igen.

Lite minne. Tryck på

Minnet i allt-i-ett-enheten är nästan fullt.

Slutför operationen eller avbryt genom att
trycka på

.

Lite minne 1 kopia. Tryck [Avbryt]

Allt-i-ett-enheten har gjort en kopia. De
återstående kopiorna har avbrutits eftersom
minnet nästan är fullt.

Ta bort felet genom att trycka på

Avbryt

. Dela

upp dokumentet i mindre delar, som var och
en innehåller färre sidor.

Lite minne Endast 1 kopia utförd

Det finns inte tillräckligt med minne i allt-i-ett-
enheten för att kopieringen ska kunna
slutföras.

Dela upp dokumentet i mindre delar, som var
och en innehåller färre sidor.

Lite minne Försök senare

Det finns inte tillräckligt med minne i allt-i-ett-
enheten för att operationen ska kunna
startas.

Vänta tills den pågående operationen är
slutförd innan du startar den nya.

Lucka till auto. dokumentmatare är öppen Luckan till den automatiska

dokumentmataren är öppen eller också är det
fel på en sensor.

Kontrollera att luckan är stängd.

Ta bort den automatiska dokumentmataren
och sätt sedan tillbaka den.

Om meddelandet fortfarande visas stänger
du av strömmen med strömbrytaren, väntar i
minst 30 sekunder och startar sedan allt-i-ett-
enheten igen.

Försök med en annan strömkälla.

Om felet kvarstår kontaktar du
HP:s kundtjänst. Information finns i

HP:s kundtjänst

och i broschyren som fanns

i kartongen.

Motorfel, tryck på

Ett internt kommunikationsfel har uppstått i
allt-i-ett-enheten.

Det här är enbart ett varningsmeddelande.
Utskriftsresultatet kan påverkas.

Ogiltig drivrutin Tryck på

Du använder fel skrivardrivrutin.

Välj rätt skrivardrivrutin till allt-i-ett-enheten.

Ogiltig inmatning

Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar.

Ändra posten.

Ogiltigt datum

Ett ogiltigt datum har angetts, till exempel den
35:e juni.

Skriv datumet igen.

Papperstrassel i (område)

Allt-i-ett-enheten har upptäckt papperstrassel
i något av följande områden: fack 1, fack 2,
extrafack 3, registreringsområdet eller
fixeringsenheten.

Åtgärda trasslet i det område som visas på
enhetens kontrollpanel och följ sedan
instruktionerna. Mer information finns i

Åtgärda papper som fastnat

.

Sidan är för komplicerad

för att forts.

Det gick inte att skriva ut sidan på grund av
att den är för komplicerad.

Ta bort meddelandet genom att trycka på
.

Slutför operationen eller avbryt genom att
trycka på

Avbryt

.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

324

Kapitel 13 Felsökning

SVWW

background image

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Skannern reserverad för PC-skanning

En dator skapar en skanning på allt-i-ett-
enheten.

Vänta tills datorn har skannat klart, avbryt
skanningen från datorn eller tryck på

Avbryt

.

Skanning avbruten. Ta bort dokumentet

Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att
trycka på

Avbryt

medan sidor matades från

den automatiska dokumentmataren.
Dokumentmataren rensas inte automatiskt
när jobbet avbryts.

Ta bort papper som fastnat. Mer information
finns i

Trassel i den automatiska

dokumentmataren

. Ta bort objekten i

dokumentmataren och starta igen.

Skanningfel Kan ej ansluta

Det går inte att överföra
skanningsinformation från allt-i-ett-enheten
till en dator.

Kontrollera att anslutningskabeln sitter som
den ska och att den är hel. Byt eventuellt
kabeln och försök skanna igen.

Sändning avbruten. Ta bort dokumentet

Du har avbrutit det aktuella jobbet genom att
trycka på

Avbryt

medan sidor matades från

den automatiska dokumentmataren.
Dokumentmataren rensas inte automatiskt
när jobbet avbryts.

Ta bort papper som fastnat. Mer information
finns i

Trassel i den automatiska

dokumentmataren

. Ta bort objekten i

dokumentmataren och starta igen.

Tabell 13-1

Varningsmeddelanden (fortsättning)

SVWW

Meddelanden på kontrollpanelen

325