HP LaserJet 3052 All in One Printer - EU:s deklaration om telekomanvändning

background image

EU:s deklaration om telekomanvändning

Den här produkten är avsedd att anslutas till det analoga telekommunikationsnätet i länder/regioner
inom EEA (European Economic Area). Den uppfyller kraven i EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EC (tillägg
II) och är försedd med korrekt CE-märkning. Mer information finns i tillverkarens
överensstämmelseförklaring i ett annat avsnitt i den här handboken. På grund av skillnader mellan olika
länders/regioners telenät kan det emellertid inte garanteras att produkten ovillkorligen fungerar på alla
platser. Nätkompatibiliteten är beroende av att rätt inställningar väljs av kunden vid anslutningen till
telenätet. Följ anvisningarna i användarhandboken. Om det uppstår problem med nätkompatibiliteten
bör du ta kontakt med din återförsäljare eller Hewlett-Packards kundtjänst i landet/regionen där
produkten används. Det kan finnas ytterligare krav från den lokala teletjänstleverantören när du ansluter
till telenätet.