HP LaserJet 3052 All in One Printer - Wpisy w pliku Bootptab

background image

Wpisy w pliku Bootptab

Poniżej podano przykład wpisu w pliku /etc/bootptab dla urządzenia wielofunkcyjnego pracującego w
sieci. Należy zauważyć, że dane konfiguracyjne zawierają znaczniki identyfikujące różne parametry
urządzenia wielofunkcyjnego oraz ich ustawienia.

Obsługiwane pozycje i znaczniki zawiera tabela

Tabela 9-5 Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym

protokołów BOOTP/DHCP

.

picasso:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

178

Rozdział 9 Praca w sieci

PLWW

background image

Tabela 9-5

Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym protokołów BOOTP/DHCP

Opcja

Opis

Nazwa węzła

Nazwa urządzenia peryferyjnego. Ta nazwa identyfikuje punkt
wprowadzania na liście parametrów określonego urządzenia
peryferyjnego. Parametr „Nazwa węzła” musi być pierwszym
polem we wpisie. (W powyższym przykładzie parametr
„Nazwa węzła” to „picasso“).

ht

Znacznik typu sprzętu. Dla tego urządzenia wielofunkcyjnego
należy ustawić ether (dla sieci Ethernet). Ten znacznik musi
poprzedzać znacznik ha.

vm

Znacznik formatu raportu BOOTP (wymagany). Ten parametr
należy ustawić jako rfc1048.

ha

Znacznik adresu sprzętowego. Adres sprzętowy (MAC) jest to
adres łącza lub stacji urządzenia wielofunkcyjnego. Można go
znaleźć na stronie konfiguracji sieciowej urządzenia
wielofunkcyjnego jako HARDWARE ADDRESS (ADRES
SPRZĘTOWY).

ip

Znacznik adresu IP (wymagany). Adres ten będzie adresem
IP urządzenia wielofunkcyjnego.

sm

Znacznik maski podsieci. Maska podsieci będzie używana
przez urządzenie wielofunkcyjne do identyfikacji części adresu
IP, która określa numer sieci/podsieci i adres hosta.

gw

Znacznik adresu IP bramy. Ten adres określa adres IP bramy
domyślnej (routera), którego urządzenie wielofunkcyjne
będzie używać do komunikacji z innymi podsieciami.

ds

Znacznik adresu IP serwera nazw DNS. Można określić tylko
jeden serwer nazw.

lg

Znacznik adresu IP serwera syslog. Określa serwer, na który
urządzenie przesyła komunikaty syslog.

dn

Znacznik nazwy domeny. Określa nazwę domeny urządzenia
(np. „support.hp.com”). Znacznik nie zawiera nazwy hosta, a
więc nie jest w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (taką jak
„drukarka1.support.hp.com”).

tr

Limit czasu DHCP T1 określający czas odnowienia dzierżawy
DHCP (sekundy).

tv

Limit czasu DHCP T2 określający czas ponownego
zdefiniowania dzierżawy DHCP (sekundy).

Uwaga

Dwukropek (:) określa koniec pola, a ukośnik odwrotny (\) określa kontynuację pozycji

w następnym wierszu. Spacje między znakami w wierszu nie są dozwolone. Nazwy, takie jak
nazwy hostów, muszą zaczynać się od litery i muszą zawierać tylko litery, liczby, kropki (tylko w
nazwach domen) lub myślniki. Znak podkreślenia (_) nie jest dozwolony. Więcej informacji
zawiera dokumentacja systemu lub pomoc online.

PLWW

Korzystanie z protokołu BOOTP

179